Чаплинська районна державна адміністрація

Офіційний сайт

Пошук на сайті

joomla

Про  перелік відомостей,

що становлять службову інформацію

і яким  надається гриф обмеження

доступу «Для службового користування»

та Інструкцію про порядок обліку,

зберігання і використання документів

та інших матеріальних носіїв інформації,

які містять вказані відомості

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 червня 2011 року № 397 «Про  перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким  надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» та Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять вказані відомості», відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,  керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом          12 статті 16, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті       41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

         1. Затвердити:

           - перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким  надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»   (далі - Перелік), згідно з додатком 1;

          - Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформаціюі яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в районній державній адміністрації (далі - Інструкція), визначену в додатку 2.

         2. Працівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату:

         2.1. Керуватися  Переліком у практичній діяльності. У разі потреби, з урахуванням особливостей діяльності, розробити власні переліки службової інформації.

         2.2. Обіг документів, які містять службову інформацію, здійснювати  відповідно до вимог Інструкції.

         2.3. Обробку службової інформації з використанням автоматизованих систем (далі - АС) здійснювати тільки за наявності виданого в установленому порядку Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України атестата відповідності комплексної системи захисту інформації в цій АС згідно вимогам щодо захисту інформації.

3. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних рад відпрацювати питання стосовно отримання, зберігання та використання документів, які відносяться до службового користування.

         4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Білоущенко Н.В.

Голова районної

державної адміністрації                                                               В.М.Бериславський


 

 

Додаток 1

 

                          до розпорядження голови

 

                                       районної державної адміністрації

 

             01.07.2011 № 253

 

ПЕРЕЛІК

 

відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф

 

обмеження доступу «Для службового користування»

 

З питань мобілізаційної роботи:

 

         1. Інформація щодо:

 

         - організації оповіщення, мобілізації, переведення районної державної адміністрацій, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій  району на роботу в умовах особливого періоду;

 

         - кількості військовозобов’язаних, які заброньовані за структурними підрозділами районної державної адміністрації на період мобілізації та воєнного стану.

 

         2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та складових частин мобілізаційного плану району щодо:

 

         - створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

 

         - виробництва закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, пально-мастильних матеріалів в особливий період;

 

         - кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України;

 

         - забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

 

         - підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

 

         3. Мобілізаційні завдання, які встановлені районною державною адміністрацією підприємствам, установам та організаціям району.

 

         4. Відомості про місця зберігання, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву щодо окремих підприємств, установ та організацій, які знаходяться у віданні районної державної адміністрації.

 

         5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

 

         6. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку району.

 

З питань охорони державної таємниці:

 

1. Номенклатури секретних справ та  посад працівників, перебування на

 

яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

 

         2. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці (форма 6).

 

         3. Акти внутрішніх перевірок, перевірок стану охорони державної таємниці, знищення таємних документів і справ, зміни грифів секретності документів, гриф яким було надано раніше.

 

         4. Плани заходів забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану,  під час міжнародного співробітництва, проведення нарад з використанням інформації, що становить державну таємницю, технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

 

         5. Форми облікової документації  матеріальних носіїв секретної інформації.

 

         6. Протоколи засідань експертних комісій та нарад, на яких розглядаються питання, що містять інформацію обмеженого доступу.

 

            7. Про обладнання приміщень, у яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

 

      8. Про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

 

9. Звіти про стан охорони державної таємниці.

 

10. Протоколи засідань постійно діючої експертної комісії з питань державної таємниці районної державної адміністрації.

 

З питань технічного  захисту інформації:

 

         1. Перелік режимних приміщень районної державної адміністрації.

 

         2. Акти категоріювання, обстеження та придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

 

         3. Про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації обмеженого доступу.

 

         4. Інформація щодо кількості неліцензійного програмного забезпечення.

 

         5. Паролі доступу до інформації на комп’ютері та мережі.

 

З кадрових та фінансових питань:

 

         1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

 

         2. Особові справи державних службовців апарату районної державної адміністрації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від              25 травня 1998 року № 731).

 

         3. Інформація про особу, що міститься у службовій переписці та інших документах, які знаходяться у користуванні районної державної адміністрації, крім випадків, передбачених законом.

 

         4. Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних справ державних службовців районної державної адміністрації, сформовані засобами підсистеми обліку державних службовців (системи «Картка») єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

 

         5. Зміст питань, які включено до білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

         6. Про доходи, фінансові зобов’язання і майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця.

 

З питань житлово-комунального господарства:

 

         1. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

 

         2. Зміст організаційних і технічних заходів охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

 

         3. Відомості щодо організації охорони та оборони об'єктів комунального водозабезпечення в особливий період.

 

         4. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до            комунальних водоводів об’єктів промисловості.

 

           5. Інформація про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водопостачання населених пунктів району.

 

З питань будівництва та архітектури:

 

         1. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів спецпризначення.

 

         2. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти та ділянки карт масштабів 1:5000; 1:10000; 1: 25000; 1:100000.

 

        

 

З питань цивільного захисту:

 

         1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

 

2. Перелік об'єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

 

3. Про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення.

 

4. Про технічний стан системи оповіщення.

 

5. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки області.

 

         6. Про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки району.

 

         7. Про організацію заходів при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

 

         8. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) за район.

 

         9. Зведені відомості про джерела та види небезпеки, можливі   рівні надзвичайних ситуацій та технологічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів за район, які зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.

 

З питань зовнішньоекономічної діяльності:

 

         1. Про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

 

        

 

З питань охорони здоров’я:

 

         1. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

 

         2. Реєстри осіб, хворих на різні захворювання.

 

         3. Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров'я в особливий період.

 

         4. За сукупністю всіх показників про заходи щодо виконання оперативних завдань, спрямованих на стабілізацію епідситуації в районі.

 

         5. За окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів, що не становлять державну таємницю.

 

З релігійних питань:

 

         1. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.

 

         2. Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в області.

 

        

 

З територіальної оборони:

 

         Щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

 

З питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю:

 

         1. Інформація про листування з правоохоронними органами щодо їх завдань і функцій.

 

         2. Про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

 

         3.  Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

 

4. Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.

 

З питань культури:

 

         3. Про охоронну сигналізацію в музеях і організацію охорони у місцях розміщення унікальних цінностей.

 

        

 

З питань соціального захисту:

 

         1.Протоколи засідань комісій з питань захисту прав дитини.

 

         2. Про кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі.

 

         3. Особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.

 

         4. Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних даних, сформованих у межах державної комп’ютерної системи «Діти».

 

         5. Персональні дані постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, підопічних дитячих, психоневрологічних та геріатричних будинків-інтернатів, центрів реабілітації дітей-інвалідів, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), одержувачів усіх видів державної соціальної допомоги та пенсій.

 

        

 

З архівних питань:

 

Протоколи засідань експертних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

 

З питань Державного реєстру виборців:

 

         Листування з організаціями та установами з питань функціонування Державного реєстру виборців та внесення відповідних змін до нього.

 

Із загальних питань:

 

         Інформація, що міститься у внутрішній службовій кореспонденції районної державної адміністрації (службові та доповідні записки, акти внутрішніх перевірок, доручення, протоколи апаратних нарад, засідань  тощо).

 

Примітка:

 

Головний розробник проектів розпорядчих актів та службової кореспонденції (керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації та її апарату)може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, ініціювати питання щодо присвоєння документам грифу «Для службового користування» і поза межами цього Переліку (за винятком інформації, яка включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України).

 

Керівник апарату районної

 

державної адміністрації                                                                    Н.В.Білоущенко 

 


 

 Додаток 2

 

до розпорядження голови

 

районної державної адміністрації

 

01.07.2011 № 253

 

Інструкція
про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в районній державній адміністрації

 

I. Загальні положення

 

         1. Ця Інструкція визначає порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформаціюі яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» (далі – службові документи) в районній державній адміністрації.

 

         2. Віднесення інформації до службової здійснюється на підставі переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким  надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» (далі - Перелік). Перелік погоджується рішенням експертної комісії по контролю за станом роботи зі службовою інформацією в апараті районної державної адміністрації та затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

         3. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату вносять експертній комісії пропозиції щодо віднесення інформації до службової інформації, рішення якої є підставою для включення інформації до переліку відомостей, що становлять службову інформацію.

 

         4. Перелік та Інструкція не мають грифів обмеження у доступі і розміщуються на веб-сайті районної державної адміністрації у рубриці «Доступ до публічної інформації».

 

            5. Ведення обліку, зберігання і використання службових документів в районній державній адміністрації, а також контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації та відповідальну особу за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

            6. На  службових документах (у необхідних випадках – і на їх проектах) у правому верхньому куті першої сторінки проставляються гриф «Для службового користування» і номер примірника. Якщо гриф обмеження доступу неможливо нанести безпосередньо на службовий документ, він має бути зазначений у супровідному документі до нього.

 

         7. Працівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, які працюють зі службовими документами,підлягають ознайомленню з цією Інструкцією. Ознайомлення здійснюють загальний відділ апарату районної державної адміністрації та відповідальна особа за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

         8. Доступ працівників районної державної адміністрації до службових документів здійснюється за резолюціями керівництва районної державної адміністрації.

 

         9. Працівникам районної державної адміністрації, допущеним до роботи зі службовими документами, забороняється повідомляти усно або письмово будь-кому відомості, що містяться у цих документах, якщо це не викликано службовою потребою.

 

ІІ. Облік службових документів

 

         1. Приймання і облік (реєстрація) службових документів здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації. Облік  службових документів, які  стосуються секретної роботи або мають гриф обмеження доступу «Для службового користування» Літер «М», здійснює відповідальна особа за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

         2. На службові документи поширюється вимога одноразовості реєстрації.

 

         3. Службова кореспонденція приймається працівниками, яким доручена робота з такими документами. При цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

 

         4. Службові документи, які надійшли помилково, повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

 

         5. У разі надходження службових документів у неробочий час вони приймаються відповідальним черговим приймальні голови районної державної адміністрації, який, не розкриваючи цю кореспонденцію, передає її під розписку до загального відділу апарату районної державної адміністрації або відповідальній особі за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

         6. Реєструються всі вхідні, вихідні та внутрішні службові документи. Вони обліковуються за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) - за кількістю примірників.

 

         7. Облік службових документів – комп’ютерний  із дублюванням у журналі за формою  (додається).

 

            8. На кожному зареєстрованому службовому документі проставляється штамп районної державної адміністрації, у якому зазначаються реєстраційний номер документа та дата його надходження.

 

ІІІ. Розмноження і розсилання (відправлення)

 

службових документів

 

        

 

1. Обробка службової інформації з використанням автоматизованих систем (далі – АС) здійснюється тільки за наявності виданого в установленому порядку Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України атестата відповідності комплексної системи захисту інформації в цій АС вимогам щодо захисту інформації. Допускається друкування службових документів на друкарській машинці.

 

         2.  Реєстрацію та розсилку службових документів здійснюють загальний відділ апарату районної державної адміністрації та відповідальна особа за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації. Виконавець службових документів подає до загального відділу апарату районної державної адміністрації або відповідальній особі за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації необхідну для розсилання кількість примірників. У правому верхньому куті службового документа робиться позначка «Для службового користування» і зазначається номер примірника.

 

         3. Розмноження службових документів здійснюється з додержанням вимог чинного законодавства з питань технічного захисту інформації, з дозволу та під контролем відповідальної особи за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

         4. Службові документи, одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.

 

             5. На звороті останньої сторінки кожного примірника документа зазначається кількість надрукованих примірників, кому роздруковані примірники, прізвище виконавця та друкарки і дата друкування документа.

 

         6. У супровідному листі до службових документів окремими пунктами після слова «Додаток:» по кожному документу зазначаються його вид, кількість аркушів, реєстраційний номер, номер примірника, гриф обмеження доступу («Для службового користування» або «Нетаємно», якщо додаток без обмеження доступу).

 

         7. Якщо у супровідному листі до службових документів відсутня інформація з обмеженим доступом, у правому верхньому куті такого документа зазначається:  

 

«Для службового користування

 

(без додатка – без грифа обмеження доступу)

 

Прим. № ___»

 

         Друкування таких листів дозволяється здійснювати на не атестованих засобах обчислювальної техніки районної державної адміністрації.

 

8. Пересилання службових документів до інших організацій у межах Херсонської області здійснюється державною фельд'єгерською службою,  рекомендованими або цінними поштовими відправленнями, а також кур’єром районної державної адміністрації.

 

9. Службові документи повинні бути вкладені у конверти або упаковані таким чином, щоб виключалася можливість доступу до них та ознайомлення з їх змістом сторонніх осіб.

 

         10. На упаковці або конверті зазначаються адреси і найменування одержувача та відправника, номери вкладених документів з проставлянням позначки «Для службового користування».

 

         11. Доставка службових документів «Нарочно» до інших організацій та осіб може здійснюється кур’єром від загального відділу апарату районної державної адміністрації із записом у відповідному журналі.

 

ІV.Формування службових документів у справи

 

         1. Службові документи формуються у відповідні номенклатурні справи загального відділу апарату районної державної адміністрації або ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації. У правому верхньому куті обкладинки справи робиться позначка «Для службового користування».

 

         2. Справи зі службовими документами повинні мати внутрішні описи.

 

V. Використання службових документів

 

         1. До роботи із справами зі службовими документами  допускаються визначені розпорядженням голови районної державної адміністрації працівники загального відділу апарату районної державної адміністрації та відповідальна особа за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

         2. До роботи зі службовими документами допускаються посадові особи, які мають безпосереднє відношення до цих документів, за рішенням керівництва районної державної адміністрації.

 

            3. Забороняється користуватися відомостями зі службових документів для відкритих виступів або опублікування в засобах масової інформації, експонувати такі документи на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах, у вітринах або в інших громадських місцях.

 

            4. Представники інших організацій допускаються до ознайомлення і роботи зі службовими документами з дозволу голови районної державної адміністрації, за наявності письмового запиту організацій, у яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується. Виписки зі службових документів робляться у зошитах, що мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», які після закінчення роботи надсилаються на адресу організації, що надавала дозвіл на ознайомлення і роботу зі службовими документами.

 

         5. Фізичним особам та організаціям службові документи надаються в установленому законодавством порядку.

 

VІ. Зберігання, знищення службових документів,

 

перевірка їх наявності

 

        

 

1. Службові документи в районній державній адміністрації зберігаються у

 

виділених приміщеннях загального відділу апарату районної державної адміністрації та ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації у металевих сейфах, які надійно замикаються та опечатуються металевими печатками відповідальних працівників.

 

         2. Справи зі службовими документами, видані виконавцям для роботи, підлягають поверненню у загальний відділ апарату районної державної адміністрації або відповідальній особі за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації у той же день.

 

         3. Окремі службові документи з дозволу відповідальної особи за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації або начальника загального відділу апарату районної державної адміністрації можуть перебувати у виконавця протягом терміну, необхідного для виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і додержання правил зберігання.

 

         4. Передача службових документів іншим працівникам районної державної адміністрації  здійснюється тільки через загальний відділ апарату районної державної адміністрації або відповідальну особу за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

         5. Забороняється вилучення із справ або переміщення службових документів з однієї справи до іншої без дозволу загального відділу апарату районної державної адміністрації або відповідальної особи за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

            6. Перевірка наявності службових документів здійснюється щороку експертною комісією  по контролю за станом роботи зі службовою інформацією в апараті обласної державної адміністрації, що призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації. Результати перевірки оформлюються відповідним актом.

 

         7. Про факти втрати службових документів або розголошення відомостей, що містяться в них, терміново доводиться до відома голови районної державної адміністрації, відповідальної особи за ведення режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації та керівника загального відділу апарату районної державної адміністрації, а також письмово повідомляється управління Служби безпеки України в області із зазначенням обставин втрати документів чи розголошення відомостей та вжитих заходів.

 

         8. Для розслідування факту втрати службових документів або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них, розпорядженням голови районної державної адміністрації призначається комісія, висновок якої затверджується головою районної державної адміністрації.

 

         9. До облікових форм на підставі акта комісії, затвердженого головою районної державної адміністрації, вносяться відповідні записи про втрачені документи.

 

         10. За порушення, що призвели до розголошення службової інформації, втрати або незаконного знищення службових документів, а також інших вимог цієї Інструкції винні працівники несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

            11. Відібрані експертною комісією для знищення справи із службовими документами, що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, оформляються окремим актом знищення.

 

         12. Відібрані для знищення службові документи та справи з цими документами  повинні в обов’язковому порядку подрібнюватися до стану, що виключає можливість їх прочитання.

 

         13. Після знищення службових матеріалів  в облікових формах робиться відмітка «Знищено. Акт від (дата) №__».

 

           

 

Керівник апарату районної

 

державної адміністрації                                                                    Н.В.Білоущенко

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні60
mod_vvisit_counterВчора131
mod_vvisit_counterНа цьому тижні683
mod_vvisit_counterНа минулому тижні832
mod_vvisit_counterУ цьому місяці3404
mod_vvisit_counterУ минулому місяці4098
mod_vvisit_counterВсього346744

За останні 20 хвилин: 5
Ваш IP: 3.235.75.174
,
Зараз: 2020-05-30 19:19

blind

Головне меню

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Copiright © 2016, Чаплинська РДА. Всі Права Захищені.